Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Ανάπλαση οικισμού Βέρια»

logo dimou Spartis 1Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  διακηρύττει ότι την 18 του μηνός  Μαΐου  του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών)στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, θα διεξαχθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση οικισμού Βέρια» προϋπολογισμού 172.500,00 € (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 30-7322.601.

1. Περίληψη διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική Περιγραφή

4. Τιμολόγιο

5. Προμετρήσεις

6. Ε.Σ.Υ.

7. Γ.Σ.Υ.

8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

9. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

10. Προϋπολογισμός