Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ (2ΟΣ Ε.Π.)»

logo dimou Spartis 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  διακηρύττει ότι την 11 του μηνός  Μαϊου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.00 (λήξη παράδοσης των προσφορών)στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, θα διεξαχθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ (2ΟΣ Ε.Π.)» προϋπολογισμού 272.000,00 € (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 64-7322.003.

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική Έκθεση

4. Προϋπολογισμός

5. Τιμολόγιο

6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

7. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

8. ΦΑΥ & ΣΑΥ 

9. Προσμέτρηση

10. ΤΕΥΔ