Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

health2tn Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην υπηρεσία της παροχής υπηρεσιών με ιατρό εργασίας , με κριτήριο την πλέον οικονομική προσφορά και με τους όρους που αναφέρονται στην αρ. 1/2020 τεχνική μελέτη του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ΄αριθ πρωτ. 354/02-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της  Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω (α) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1ατου άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα (9.610,00 ) ευρώ .

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλετε την προσφορά σας  έως Τετάρτη    13-05-2020 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα, ΤΚ 23100.

Πρόσκληση

Μελέτη