Προκλήσεις για τη μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική

agriculture eutn Οι Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι η διαχείριση της γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται σε επίπεδο ΕΕ και ότι η παροχή βοήθειας στους γεωργούς και η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να συνιστούν τους δύο βασικούς στόχους της. Αυτό είναι ένα από τα βασικά πορίσματα της δημόσιας διαβούλευσης που δημοσιεύτηκε για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν πάνω από 322.000 απαντήσεις από ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, μεταξύ των οποίων γεωργοί, πολίτες, οργανώσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τα πορίσματα της διαβούλευσης είναι επίσης σαφή ως προς το τι θα πρέπει να επιτύχει η κοινή γεωργική πολιτική. Η διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς συνιστά βασικό αίτημα, όπου η πλειονότητα των συμμετεχό-ντων (88 %) αναγνώρισαν ότι τα γεωργικά εισοδήματα είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ και ότι οι γεωργοί λαμβάνουν μόνο ένα μικρό ποσό της τελικής τιμής καταναλωτή για τρόφιμα (97 %). Η άμεση εισοδηματική στήριξη για τους γεωργούς θεωρείται ως ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό (66 % των συμμετεχόντων). Ο άλλος κύριος στόχος της ΚΓΠ θα πρέπει να είναι το να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί ενθαρρύνονται να αναλάβουν τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα, μειώνοντας την υποβάθμιση του εδάφους και διασφαλίζοντας μια πιο βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων. Από τα πορίσματα καθίσταται επίσης σαφές ότι πολίτες και γεωργοί από κοινού επιθυμούν να καταστεί η μελλοντική ΚΓΠ απλούστερη και λιγότερο γραφειοκρατική προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει πιο αποτελεσματικά στις εν λόγω προκλήσεις.

Τα πορίσματα της διαβούλευσης θα συνεισφέρουν στον τρέχοντα προβληματισμό της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας. Μια ανακοίνωση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ θα ακολουθήσει την εκτίμηση των επιπτώσεων των πιθανών μελλοντικών προτάσεων πολιτικής.