Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής το αστικό περιβάλλον του Δήμου μας για το έτος 2020»

logo dimou Spartis 1Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία «Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής το αστικό περιβάλλον του Δήμου μας για το έτος 2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.000,00 € (συμπερ. του ΦΠΑ) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του 4412/2016) για τις ανάγκες του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιέχονται στην αριθ. 3/2020 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης.

 Κριτήριο επιλογής αναδόχου θα είναι χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών, εφόσον η τεχνική προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Δήμου.

 Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλλετε την προσφορά σας το αργότερο έως 24 Απριλίου 2020 και ώρα 14:30  στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα, ΤΚ 23100. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης.

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς