Ο Παρατηρητής

του βόρειου Ταϋγέτου

Ημερολόγιο

November 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Δημητρακάκης Δημήτριος: Δικηγόρος και πολιτικός. Εγεννήθη το έτος 1823 εις το χωρίον Καστρί της Λακεδαίμονος. Τα πρώτα μαθήματα εδιδάχθη εις τον Μυστρά του δε γυμνασίου εις το Ναύπλιον. Εγγραφείς εις την νομικήν σχολήν ανηγορεύθη το 1845 διδάκτωρ. Κατ' αρχάς υπηρέτησεν ως γραμματεύς του υπουργείου των Οικονομικών και είτα των Εσωτερικών.

Το 1853 διωρίσθη έπαρχος Λεβαδείας κατά δε την Ζ΄ βουλευτικήν περίοδον (1860-64) αντεπροσώπευσε το πρώτον την Λακεδαίμονα. Επί βασιλείας Γεωργίου Α΄ συνέχισε πολιτευόμενος εκλεγείς κατά τας εκλογάς του 1868, 1879, 1881, και 1885. Διετέλεσε νομάρχης εις την Φθιώτιδα και Αρκαδίαν συντελέσας κατά πολύ εις την πάταξιν της ληστείας. Υπήρξεν χρηστός και ενάρετος πολιτικός, δεινός δε του λόγου χειριστής.  Απεβίωσεν την 23 Αυγούστου 1888.
Για τον Δ. Δημητρακάκη στα ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ του – βρίσκουμε την εξής καταχώρηση:
Το 1842 ο υπουργός των Οικονομικών εισήγαγεν εις το Συμβούλιον του Κράτους Νόμον, δι’ ου τα εθνικά κτήματα ελάμβανον τον τίτλον βασιλικά κτήματα [...]. Οι γέροντες όμως του Αγώνος, οίτινες εγνώριζον οποίαι θυσίαι κατεβλήθησαν διά την απόκτησιν της εθνικής αυτής περιουσίας, ήκουσαν μετά δυσφορίας την πρότασιν αυτήν, καί τινες τούτων εις απάντησιν είπον: «Αι! καλά, αφού δεν τα έχουν εκείνοι οι οποίοι με το αίμα τους τα απέκτησαν, δεν τους αφήνουν την ευχαρίστησιν να νομίζουν ότι τας θυσίας των τας εχάρισαν εις το Έθνος;» Η απάντησις αύτη απεσβόλωσε την Κυβέρνησιν, ο δε υπουργός των Οικονομικών δεν ετόλμησε να επιμείνη εις την επιψήφισιν του διαληφθέντος Νόμου.
     Απομνημονεύματα. Γ.Π. Κουρνούτος (επιμ.), Το απομνημόνευμα 1453-1953, Β΄. Βασική Βιβλιοθήκη, 45. «Αετός» Α.Ε., 1954. 90.

KastoreionReunion

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

e-books

  • Λέξεις
  • Διεθνή
  • Σπορ

Πρόγραμμα Τηλεόρασης