Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φαρμακευτικού –κτηνιατρικού υλικού και Ζωοτροφές»

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης  προκηρύσσει  με Συνοπτικό Διαγωνισμό την  επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια Φαρμακευτικού –κτηνιατρικού υλικού και Ζωοτροφές»

 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), της αριθ. 8/2018 μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαγχθεί την 22/10/2018 , ημέρα Δευτέρα  στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) -Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ώρα λήξης  της υποβολής  προσφορών  ορίζεται η 11:00  π.μ.

 Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Απόφαση έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς 1

'Εντυπο προσφοράς 2

ΤΕΥΔ

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s