Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. του Δήμου

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 27-06-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1ο Εισήγηση για υλοποίηση μέσω προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, της πράξης: ‘’Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Φωτισμού Οδών και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σπάρτης’’, έγκριση της αριθ. 54/2018 μελέτης με τίτλο: ‘’Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Φωτισμού Οδών και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σπάρτης’’ και ανάκληση της αριθ. 289/24-07-2017 (ΑΔΑ:7ΓΒΧΩ1Ν-9Κ7) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
2ο Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας
3ο Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία βρεφικού τμήματος στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Σπάρτης»
Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας
4ο Έγκριση μελετών για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Βρεφικού Τμήματος στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Σπάρτης»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
5ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛ. ΕΓΚ. ΠΑΡΟΡΙΟΥ», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
6ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. 2018 (αφορά την πράξη: «Προσθήκη γηπέδου τέννις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου»)
Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου
7ο Χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ.Νικήτα Βλάχο (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)
Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας
8ο Περί εκλογής και διορισμού υδρονομέων άρδευσης
Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας
9ο Περί συμμετοχής ή μη στο 1st International Forum of Ancient Cities στο Ryazan της Ρωσίας
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος
10ο Περί έγκρισης διαφημιστικής καταχώρησης για την τουριστική προβολή του Δήμου Σπάρτης στην έκδοση Lakonia Magazine, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου
11ο Επιβολή ή μη τέλους παρεπιδημούντων για το οικ. έτος 2019
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
12ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με δαπάνη μισθοδοσίας προκαλούμενη από προσωρινή διαταγή (αφορά προσωπικό ΙΔΟΧ της ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίας καθαριότητας)
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
13ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
14ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 αναφορικά με έργα ΤΚ Μυστρά (χρηματοδοτούμενα από Έσοδα Εμποροπανήγυρις Μυστρά)
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
15ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 αναφορικά με έργα «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΚ ΧΡΥΣΑΦΩΝ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
16ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 αναφορικά με τα έργα «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» και «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018» - Τροποποίηση των υπ΄αριθμ.210/14-05-2018 και 251/30-05-2018 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
17Ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 αναφορικά με έργα ΔΕ Θεραπνών
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
18Ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με δαπάνη μισθοδοσίας μαθητευομένων ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ με έναρξη κατά το σχολικό έτος 2018-2019
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
19ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΚ ΧΡΥΣΑΦΩΝ», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
20ο Ανάκληση της 231/23-05-2018 Α.Δ.Σ. και εκ νέου έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΥΣΤΡΑ», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
21ο Πρόταση κ.Χρήστου Αλεξάκου, επικεφαλής δημοτικής παράταξης «ΕΛΠΙΔΑ» (Αντιμετώπιση παραβατικότητας των Ρομά στο Δήμο Σπάρτης)
Εισηγητής: κ. Χρίστος Αλεξάκος
22ο Περί εκμίσθωσης ακινήτου Ξενώνα Βαρβίτσας
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
23ο Περί εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην ΤΚ Καλυβίων Σοχάς
17ισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
24ο Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου για την διαχείριση της παγίας προκαταβολής έτους 2018.
Εισηγητής: κ. Αποστολάκος Δημήτριος
25ο Διαγραφή οφειλών
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
26ο Περί έγκρισης αιτήματος αναδόχου για παράταση υλοποίησης της σύμβασης για την προμήθεια φωτογραφιών/διαφημιστικών βίντεο/τουριστικού εντύπου- Διόρθωση της αρ. 189/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου
27ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος
28ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής δεύτερης και τρίτης επέμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός Δημοτικών Οδών, Κοιμητηρίων και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων»
Εισηγητής: κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος
29ο Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού με τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
30ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο ΣΠΑΡΤΗΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΕ», αναδόχου Βασιλείου–Ουίλιαμ Καραγκιουλέ
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
31ο Τροποποίηση της αριθ.271/2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Περί ορισμού υπαλλήλου για την έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής για τη μετάβαση της αθλητικής αποστολής στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ, για τους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες 2018»
Εισηγητής: κ.Σάββας Βελισσάρης
32ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ».
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
33ο Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού Κ.Α. 00-6432.001 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό»
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
34ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για χορήγηση χρηματικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης
Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας
35ο Μερική ανάκληση της αρ.258/11-06-2018 Α.Δ.Σ. και έγκριση και διάθεση πίστωσης για χορήγηση χρηματικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης
Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας
36ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης δρόμου από πλατεία Βλαχοχωρίου προς Ι.Ν. Αγ. Νικολάου και κατασκευή ρείθρων Τ.Κ. Μυστρά»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
37ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καταπολέμηση Εντομολογικών Εχθρών των Φοινικοειδών έτους 2017»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
38ο Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στην έκθεση περιπατητικού τουρισμού «TourNatur 2018» στο Ντίσελντορφ – Ψήφιση πίστωσης
Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου
39ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή στις αντικατοχικές εκδηλώσεις «ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΡΦΟΥ»
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σπυρίδων Μοιράγιας