Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση (Κληροδότημα Δ. Σπυροπούλου)

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Διαχειριστικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο-Κεντρική Πλατεία Σπάρτης-αίθουσα συνεδριάσεων) την 19 η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20: 30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θ Ε Μ ΑΤΑ
1 : «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου Τοπικής Κοινότητας Καστορείου».
2 : «Περί έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης για «Απόδοση αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών».
Tα μέλη της Οικονομικής Διαχειριστικής Επιτροπής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- κ.Δήμαρχο
- Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών και
Συλλογικών Οργάνων
- Νομική Υπηρεσία
- Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας,
Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος
- Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, γνωστοποιήσουν αυτό έγκαιρα στο Προεδρείο προκειμένου να κληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ