ΕΕ: αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα για την κατάχρηση της αγοράς

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, επειδή δεν μετέφερε στο εσωτερικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014]. Το 2015 η Επιτροπή θέσπισε εκτελεστική οδηγία (2015/2392) όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς.

Η οδηγία αυτή αποτελεί μέρος του εγχειριδίου κανόνων σχετικά με την κατάχρηση της αγοράς και επιβάλλει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που να καθιστούν δυνατή την αναφορά παραβάσεων του κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς. Περιέχει διατάξεις για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν τέτοιες παραβάσεις και προσδιορίζει περαιτέρω τις διαδικασίες για την προστασία των αναφερόντων και των αναφερόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για την παρακολούθηση των υποβαλλόμενων αναφορών παραβάσεων και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της Επιτροπής (γνωστή και ως «οδηγία για την αναφορά παραβάσεων») για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 έως τις 3 Ιουλίου 2016. Η Ελλάδα κοινοποίησε την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Ωστόσο, η Επιτροπή, κατά την αξιολόγησή της, διαπίστωσε ότι ορισμένες διατάξεις δεν είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής εντός δύο μηνών. Εάν δεν δοθεί απάντηση ή εάν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα για τη μεταφορά των εκκρεμών διατάξεων, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s